Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció

Az Intézményfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IFS) célja az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona (a továbbiakban: Otthon) rövid-, közép és hosszú távú fejlesztési irányainak, célrendszerének és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeknek a meghatározása. Továbbá, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza az Otthon szociális alap- és szakellátásához szükséges intézményfejlesztési céljait. A tanulmányban a problémák és ezáltal a fejlesztendő területek azonosítására az egyszerűsített SWOT analízist alkalmazzuk. A problémák azonosítása után megkeressük az ok-okozati összefüggéseket, melyet problémafán jelenítünk meg, amiben a probléma területeket logikai rendszerben ábrázoljuk. Amíg a problémafa a jelenlegi helyzet negatívumait, problémáit mutatja be, addig a célfa gyakorlatilag a problémafa tükörképe, ami a jövőkép alapján meghatározott elérni kívánt eredményeket írja le.

Tartalomjegyzék
1. Vezetői összefoglaló............................................................................................................................7
2. Bevezetés...........................................................................................................................................11
3. Helyzetelemzés..................................................................................................................................14
3.1. Az otthon rövid története, múlt – jelen – jövő...............................................................................14
3.2. Térségi szerepkör............................................................................................................................17
3.3. Alsómocsolád demográfiai és gazdasági jellemzői.........................................................................20
3.4. Az otthont jellemző legfontosabb aktuális adatok ........................................................................22
3.5. Az otthon szervezeti működése .....................................................................................................25
3.5.1. Szervezeti struktúra.....................................................................................................................25
3.5.2. Foglalkoztatottak száma, képzettsége, kompetenciái.................................................................26
3.5.3 Szakdolgozók megtartására és utánpótlására tett lépések .........................................................26
3.6. Az intézmény gazdasági helyzete ...................................................................................................28
3.6.1. Az otthon működését az elmúlt 5 évben jelentősen befolyásoló külső és belső tényezők……….28
3.6.2. Az otthon gazdasági helyzete az elmúlt 3 év beszámolói alapján ..............................................31
3.7. Az intézmény infrastrukturális helyzete/ellátottsága.....................................................................33
3.8. Működéshez kapcsolódó szervek bemutatása...............................................................................33
4. SWOT-analízis....................................................................................................................................35
4.1. HEP-ben azonosított problémák és azok hatása.............................................................................37
4.2. Intézményen belül azonosított problémák ....................................................................................37
4.3. Intézményen belül azonosított erősségek, lehetőségek................................................................42
5. Az intézmény fejlesztési terve...........................................................................................................45
5.1. Az otthon alapértékrendszerének definiálása ...............................................................................45
5.2. Az otthon küldetése és jövőképe ...................................................................................................45
5.3. Elérendő célok – stratégiai irányok kijelölése.................................................................................47
5.4. Fejlesztendő, beavatkozási pontok – akciótervek meghatározása.................................................50
5.4.1. Fejlesztési lehetőségek, alternatívák...........................................................................................50
5.4.2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások ....................................................................................61
5.5. Az intézményfejlesztési stratégia cselekvési terve.........................................................................63
5.5.1. A fejlesztések időbeli ütemezése.................................................................................................66
5.5.2. Fejlesztésekhez szükséges erőforrások.......................................................................................70
6. A megvalósítással kapcsolatos monitoring tevékenység ..................................................................74
6.1. A fejlesztési projektek indikátorainak meghatározása...................................................................76
6.2. Logikai keretmátrix.........................................................................................................................79
7. Az intézményfejlesztési stratégia kommunikációs technikája ..........................................................83
Ábrajegyzék...........................................................................................................................................86
Felhasznált irodalom.............................................................................................................................87
Mellékletek ...........................................................................................................................................88

- A tanulmány teljes terjedelemben itt tekinthető meg:
http://alsomocsolad.hu/new/wp-content/uploads/2017/01/Int%C3%A9zm%C3%A9nyi-tov%C3%A1bbfejleszt%C3%A9si-strat%C3%A9gia-%C3%A9s-koncepci%C3%B3.pdf